Vyberte si zájezd nebo dovolenouObchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatel: je společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Chudenín, Uhliště 23, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979. (dále jen "provozovatel").

Zákazník: je každá osoba, která kontaktuje provozovatele jakoukoli formou komunikace, např. objedná si ebook zdarma (dále jen "zákazník").

Ebook: je elektronická kniha ve formátu PDF (dále jen "ebook").

 

Ebook zdarma je dodáván ve formátu PDF na emailovou adresu zákazníka.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

Zákazník může být pouze osoba starší 18. let.

Zákazník souhlasí se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje provozovateli.

Některé údaje uvedené zákazníkem mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zákazník souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zákazníka je poskytován na dobu neurčitou. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zákazníkovi informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje zákazníka s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách provozovatele, popř. za jiným marketingovým účelem.

Společnost Diamond Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů zákazníka může společnost Diamond Consulting s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Diamond Consulting s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje zákazníka poskytovali poptávané služby a že je společnost Diamond Consulting s.r.o. oprávněna předat osobní údaje zákazníka jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností Diamond Consulting s.r.o.

Zákazník může kdykoliv písemně požádat provozovatele o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze provozovatele.

Jiné přístupy

Pokud navštívíte naše stránky, stáhne se do vašeho počítače část kódu zvaná cookie, která nám umožní přizpůsobit váš pohyb po stránkách vašim potřebám, zrychlit ho a zjednodušit. Cookies používá celá řada webových stránek.
Více informací o souborech cookie najdete na stránkách www.aboutcookies.org. Pokud soubory cookie na svém počítači zakážete, může se stát, že nebudete mít přístup do všech částí našich stránek.

Informace na stránkách www.zdrava-dieta.com a v ebooku používejte s rozmyslem, doporučujeme se vždy před zahájením diety poradit se svým lékařem. Veškeré informace uvedené na stránkách www.zdrava-dieta.com a v ebooku mají pouze informativní charakter, jejich použití je na vlastní nebezpečí. Provozovatel ani vydavatel ebooku nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou jejich použitím.

 

Užívání ebooku, elektronických knih

Ebook , elektronickou knihu je možné užívat pouze pro osobní potřebu.

Ebook, elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, jak jej lze stáhnout z portálu.

Za hrubé porušení obchodních podmínek se považuje jiné užívání díla, než pro osobní potřebu. Zejména se za hrubé porušení těchto obchodních podmínek považuje:

Jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce celého nebo části textu.

Zveřejnění elektronické knihy na serverech k veřejnému sdílení datových souborů a zveřejnění odkazů na takovéto sdílení. Přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil.

 

Autorská práva

Uživatel bere na vědomí, že obsah tohoto ebooku je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah ebooku, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu ebooku..

 Uživatel nesmí tento ebook užívat v rozporu s právními předpisy upravující ochranu autorských práv ani jiným způsobem, kterým by byly porušeny právní předpisy či autorská práva autorů děl či třetích osob.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 2.6.2014.

Případné změny budou uveřejněny na www.dctravel.cz